برنامه پیشگیری از مصرف مواد در دانشجویان دانشگاهها ( طرح پیام )

مشکلات اجتماعی ، مصرف مواد مخدر ، بزهکاری ، رها کردن تحصیل و برخی دیگر از مشکلات اشکار و پنهان از جمله اسیب های اجتماعی هستند که مستلزم چاره اندیشی اساسی به ویژه در جایگاه بسیار مهمی مانند دانشگاه است .

 

دانشگاه میتواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از مواد و اسیب های مرتبط با ان را به عهده گیرند. ورود به دانشگاه میتواند دوره هیجان انگیزی باشد ، اما از طرف دیگر می تواند مکانی باشد برای روبرو شدن با چالش ها متعدد ، بسیاری از دانشجویان ممکن است برای اولین بار در طول زندگی خود مواردی مانند داشتن انتظارات فراوان در سطوح فردی ، بین فردی ،تحصیلی و اجتماعی را تجربه نمایند . به طور مثال ترک محیط خانه ، مستقل شدن ، یافتن دوستان جدید و فشار همسالان که می تواند فرد را در معرض سو مصرف مواد قرار دهد .

 

بررسی نتایج حاصل از شیوع شناسی سال های اخیر مصرف دانشجویان نشان داد روند مصرف مصرف مواد سنگین در دانشجویان دانشگاهها رو به افزایش است و این افزایش در دختران بیشتر است و همچنین این مطالعات نشان دادند که نگرش بعضی از دانشجویان نسبن به مواد منفی نبوده بلکه در پاره ای از موارد نیز مثبت هم بوده است وجود باورهای هنجاری در خصوص مصرف مواد در دانشجویان و این باور که مواد سبک در دانشگاهها قابل دسترسی هستند نیز از دیگر عوامل اصلی مصرف مواد د دانشجویان در این مطالعات بوده اند .

با نگاهی به نتایج به دست امده می توان لزوم تدوین و اجرای برنامه های مبتنی بر شواهد پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاهها را درک کرد .

 

برنامه جامع پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاها دارای چهار بخش مهم است :

فاز اول : حمایت گیری و استقرار

فاز دوم : توتنمند سازی

فاز سوم : اجرای برنامه در قالب بسته خدماتی و اموزشی ( در دانشگاههای منتخب )

ارزشیابی برنامه و معرفی دانشگاههای برتر